📱I PHONE 8_64 GB_DHAMAKA OFFER📱

📱I PHONE 8_64 GB_DHAMAKA OFFER📱

🤪વહેલા તે પહેલા  I PHONE 8 સાવ સસ્તા ભાવ માં🤪

📱I PHONE 8_64 GB_DHAMAKA OFFER📱

 

😳ONLY…20,499/-😳

 

👉BRAND NEW
👉ALL COLOR
👉100% BATTERY
👉FIXED RATE
.......................................................
📝 NOTE : THIS OFFER FOR SINGAL QUANTITY & VALID FOR 3 DAYS ONLY...

📅 DATE : 23-04-2021
🙆‍♂️ DC : SMS
💹 AVILABLITY : PREBOOK
.......................................................

PIXEL ENTERPRISE SURAT
.......................................................
✓  🤵 PRANAV SIR 
MO. +91 79840 45544

✓  🤵 RONAK SIR 
MO. +91 90332 00123
.......................................................

    ₹30,000.00 Regular Price
    ₹20,499.00Sale Price