👉DIAMOND_ SPECIAL_ TOWER👈

👉DIAMOND_ SPECIAL_ TOWER👈

😱વિન્ડોઝ 7 ચાલે એવું લેનોવો બ્રાન્ડેડ I7 9TH GANRETION  ઉપલબ્ધ છે😱

 

👉DIAMOND_ SPECIAL_ TOWER👈

 

😳ONLY..38,299/-😳

 

👉LENOVO V530 TOWER 
👉I7 9700 9TH GANRETION 
👉8GB DDR4 
👉1TB WD HDD
👉M.2 NVME SLOT 
👉1 GRAPHICS SLOT
👉1PCI EXPRESS SLOT
👉YEAR WARRANTY 

LIMITED QUANTITY

.......................................................
📝 NOTE : THIS OFFER FOR SINGAL QUANTITY & VALID FOR 3 DAYS ONLY...

📅 DATE : 23-04-2021
🙆‍♂️ DC : PCS
💹 AVILABLITY : PREBOOK
.......................................................

PIXEL ENTERPRISE SURAT
.......................................................
✓  🤵 PRANAV SIR 
MO. +91 79840 45544

✓  🤵 RONAK SIR 
MO. +91 90332 00123
.......................................................

    ₹45,000.00 Regular Price
    ₹38,299.00Sale Price