💥વિંડોઝ 7 ચાલે એવૂ લેનોવો બ્રાન્ડેડ સિસ્ટમ I7 9TH GANRETION  ઉપલબ્ધ છે 💥

💥વિંડોઝ 7 ચાલે એવૂ લેનોવો બ્રાન્ડેડ સિસ્ટમ I7 9TH GANRETION  ઉપલબ્ધ છે 💥

💥વિંડોઝ 7 ચાલે એવૂ લેનોવો બ્રાન્ડેડ સિસ્ટમ I7 9TH GANRETION  ઉપલબ્ધ છે 💥

 

🤩DIAMOND SPECIAL TOWER🤩

 

😮 RATE & WARRANTY 😮

 ✓ TESTING WARRANTY ₹_37,499/-

 ✓ SERVICE WARRANTY ₹_39,299/-

 ✓ STANDARD WARRANTY ₹_39,799/-

 

✓CONDATION_> REFURBRISHED
✓ PAYMENT_> CASH & TRANSFER (NET BANKING)
✓ BILL_> CASH CALLAHAN

 

ℹ️  PRODUCT INFO. ℹ️

 

👉LENOVO V530 TOWER 
👉I7 9700 9TH GANRETION 
👉8GB DDR4 
👉1TB WD HDD
👉M.2 NVME SLOT 
👉1 GRAPHICS SLOT
👉1PCI EXPRESS SLOT
👉1YEAR WARRANTY
.......................................................
📝 NOTE : THIS OFFER FOR RETAIL ONLY & VALID FOR 3 DAYS ONLY...

📅 DATE : 15-05-2021
✴️ VC : PCS
💹 AVILABLITY :  IN-STOCK
.......................................................
 🛍️ PIXEL ENTERPRISE SURAT 
.......................................................
✓  🤵 PRANAV SIR 
MO. +91 79840 45544
✓  🤵 RONAK SIR 
MO. +91 90332 00123
.......................................................

    ₹42,000.00 Regular Price
    ₹37,499.00Sale Price